泰国语言翻译(泰国语言翻译app)

猫香蒲 229 0

本文目录一览:

中文翻译泰文

翻译:วิน : สวัสดีครับคุณไทยขึ้นในเดือนนี้ก็ครบสามปีพี่ได้สูงสุดเพื่อให้คุณมีความสะดวกสบายกับพี่ตอนนี้คงไม่มีความสามารถที่จะสนับสนุนคุณถ้าคุณรู้สึกว่าสามารถช่วยให้พี่เสร็จพี่ขอบคุณมากๆ ! ! ! ! ! ! ! หากคุณจริงๆไม่สามารถช่วยอะไรพี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินที่คุณไปพร้อมกับมัน ! ! ! ! ! ! !

1、泰语(ภาษาไทย),也称傣语(Dai language),是傣泰民族的语言,属于东亚语系/汉藏语系的一种语言。全球有约6800万人口使用泰语。

2、泰语主要是分布在泰国、老挝、缅甸、越南西北、柬埔寨西北、中国西南、印度东北的傣泰民族使用。

3、泰语分为大泰方言(中国云南西部及西南部、缅甸北部及西北部、印度东北部),兰纳方言(中国云南南部、缅甸掸邦东北部、泰国北部、老挝北部、越南西北部),暹罗方言(泰国中部及南部、老挝南部、柬埔寨西北部)等三大方言。泰王国北部、东北部是兰纳方言,中部、南部是暹罗方言,泰国中部方言是泰国的标准泰语。

泰国人说什么语言?

你好!

泰语是泰国的官方语言。属壮侗语系侗台语族。泰语是一种分析型语言,不同的声调有区分词汇和语法的作用。

泰语与台语

泰语(ภาษาไทย)与台语都是从英语的Thai翻译而来。英语的Thai可以指一个语言,也可以指一组语言。一般来说,在以中文写就的文章中,表示一个语言时写作泰语,表示包含泰语在内的一组语言时写作台语。

方言

很多方言的地位是有争议的。

标准或中部泰语,使用人数2500万(1990年),泰国的官方语言;曼谷泰语可以认为是标准泰语的一种或一种独立的方言。

Khorat。使用人数为400,000(1984年),通行于泰国阿叻(那空叻差是玛)。

东北泰语(Isaan)。泰国Isaan地区的方言有时候被认为是老挝语的一种方言。使用人数为1500万(1983年)。

北部泰语(Thai

Yuan或Lanna),使用人数600万(1983年)。

南部泰语(Pak

Thai或Dambro),使用人数500万(1990年)

Malay

or

Pattani。使用人数300万(1998年)。

Tai

Dam。在越南有500,000人使用。

Tai

Daeng。在越南或其它地区有125,000

人(1990年)使用。

Phuan或Phu

Thai。使用人数有400,000

(1993年),主要是在泰国以外地区使用。

傣语(Lü)。在泰国有78,000(1993年)使用,以及在中国大约250,000到100万人使用。

Song。使用人数大约为20,000到30,000(1982年)。

掸语。在缅甸大约有300万人使用(1993年)。

(统计来源:Ethnologue

2003-10-4)

音系

辅音

泰语的塞音有三套:

不送气,清

送气,清

不送气,浊

大多数汉语的塞音只有不送气清音(比如“波”的声母)和送气清音(比如“坡”的声母[pʰ])的对立,而泰语还有一套不送气浊音(比如与[p]、[pʰ]对立的,如同吴语和湘语中“婆”的声母)。

[p]、[t]、[k]、[m]、[n]、[ʔ]、[ŋ]、[w]、[j]可作韵尾。

元音

声调

五个声调:[33]、[21]、[45]、[14]、[41]。

词汇

基本词汇单音节居多。

吸收了大量的梵语、巴利语词汇。

泰语为国语,然而,英语也被广泛的使用,特别在商店,餐馆,观光点,酒店,英语几乎是一种商业性的语言。泰国的英语道路路标是全国性的。

เป็นเว็บไซต์แนะนำการใช้ภาษาไทย

เช่น

ภาษาไทยวันละคำ

หลักการใช้ภาษา

นิทาน

ยุวกวี

ตลอดจนสื่อการสอน

"ร้อยฝันวรรณศิลป์"เว็บไซต์ที่ส่งเสริมงานวรรณศิลป์เป็นงานเชียน

ตลอดจนเป็นแหล่งเชื่อมโยงเว็บที่น่าสนใจ

นอกจากกาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์แล้ว

ยังสามารถค้นคว้าพระราชนิพนธ์กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาว

หวาน

ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ

“泰国”用泰语怎么写?

“泰国”用泰语表示为:ราชอาณาจักรไทย。

泰国,泰语:ราชอาณาจักรไทย,英语:The Kingdom of Thailand,简称Thailand。是一个位于东南亚的君主立宪制国家。

泰国位于中南半岛中部,其西部与北部和缅甸、安达曼海接壤,东北边是老挝,东南是柬埔寨,南边狭长的半岛与马来西亚相连。

扩展资料

泰国的别称是暹罗。

暹罗,是中国对现东南亚国家泰国的古称,泰语为สยาม(Sayam),英语为Siam。主体民族为泰人,信奉上座部佛教,自公元13世纪开国,先后经历了素可泰王朝、阿瑜陀耶王朝(大城王朝)、吞武里王朝、却克里王朝(曼谷王朝)四个时代。

1939年6月24日改国号为“泰国”,1945年复名“暹罗”,1949年5月11日再度改名为“泰国”,泰国人用自己民族的名称,把“暹罗”改为“泰”,主要是取其“自由”之意。

参考资料来源:百度百科-泰国

参考资料来源:百度百科-暹罗

泰国语言翻译(泰国语言翻译app)-第1张图片-快译分享站

泰国的翻译是什么?

泰国的翻译是:Thailand。

重点词汇:Thailand

英['taɪlænd]

释义:

n.泰国(东南亚国家名)。

短语:

Gulf of Thailand泰国湾;越南地处泰国湾。

例句:

用作名词(n)

My friend took a trip to Thailand.

我的朋友去泰国旅行了一次。

Let's go to Thailand for next year's festival!

我们明年去泰国参加泼水节吧!

泰语翻译软件哪个好?

去泰国旅游比较好用方便的翻译软件有:百度翻译、网易有道词典、Googlefan翻译、腾讯翻译君、金山词霸等。

1、百度翻译

百度翻译是百度发布的在线翻译服务,依托互联网数据资源和自然语言处理技术优势,致力于帮助用户跨越语言鸿沟,方便快捷地获取信息和服务。

百度翻译支持全球28种热门语言互译,包括中文(简体)、英语、日语、韩语、西班牙语、泰语、法语、阿拉伯语、葡萄牙语、俄语、德语、意大利语、荷兰语、希腊语、爱沙尼亚语、保加利亚语、波兰语、丹麦语、芬兰语、捷克语、罗马尼亚语、瑞典语、斯洛文尼亚语、匈牙利语、越南语、粤语、文言文和中文(繁体)等,覆盖756个翻译方向。

2、网易有道词典

有道翻译是网易公司开发的一款翻译软件,其最大特色在于翻译引擎是基于搜索引擎,网络释义的,也就是说它所翻译的词释义都是来自网络。

有道桌面词典背靠其强大的搜索引擎(有道搜索)后台数据和“网页萃取”技术,从数十亿海量网页中提炼出传统词典无法收录的各类新兴词汇和英文缩写,如影视作品名称、品牌名称、名人姓名、地名、专业术语等。由于互联网上的网页内容是时刻更新的,因此有道桌面词典提供的词汇和例句也会随之动态更新,以致将互联网上最新、最酷、最鲜活的中英文词汇及句子一网打尽。

3、Googlefan翻译

Google 翻译是谷歌公司提供一项免费的翻译服务,可提供103 种语言之间的即时翻译,支持任意两种语言之间的字词、句子和网页翻译。可分析的人工翻译文档越多,译文的质量就会越高越好

Google 翻译生成译文时,会在数百万篇文档中查找各种模式,以便决定最佳翻译。Google 翻译通过在经过人工翻译的文档中检测各种模式,进行合理的猜测,然后得出适当的翻译。这种在大量文本中查找各种范例的过程称为“统计机器翻译”。由于译文是由机器生成的,因此并不是所有的译文都是完美的。

4、腾讯翻译君

是腾讯推出的一款手机版翻译软件,可提供多国语言文字、语音翻译功能。

「翻译君」是腾讯出品的实时语音对话翻译软件,支持中文、英语、日语、韩语多种语言,具有翻译效果准确、语音输入高效、音频识别准确、操作体验快捷、工具体验简洁的特点。非常适合在出国旅游、口语练习、外语学习、考试教育、日常办公、友人交流等情境中使用。

5、金山词霸

金山词霸移动版中,Android版和ios版是一款经典、权威、免费的词典软件,完整收录柯林斯高阶英汉词典;整合500多万双语及权威例句,141本专业版权词典;并与CRI合力打造32万纯正真人语音。

同时支持中文与英语、法语、韩语、日语、西班牙语、德语六种语言互译。采用更年轻、时尚的UI设计风格,界面简洁清新,在保证原有词条数目不变基础上,将安装包压缩至原来的1/3,运行内存也大大降低。

泰国旅游注意事项:

1,携带烟酒:泰国法律法规,一名游客只能携带200支烟或250克烟草或50支雪茄,不超过1公斤酒入境,如违法将以10倍或15倍不等的罚金。电子烟在泰国属违禁品,不能携带

2,禁烟:泰国有禁烟标识的公共场合是不允许抽烟的,即便是海滩,违者将罚款约2万人民币或不超一年的监禁

3,预订酒店:避免通过不可靠的代理商或者网站预定酒店,有可能遇到无法入住或环境不符等情况。此外,个人信息也有可能遭泄露。尽量选择正规机构预订酒店

4,衣服:任何时候来泰国携带夏装就行,不过室内空调很足,需要备一件长袖或者毯子用

5,换钱:泰国本地汇率最好的换钱机就是super rich,它家有app,大家可以下载一个查看汇率,决定自己在哪里换钱

标签: 泰国语言翻译

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~